Built In Work Professional Co., Ltd.

Tel : 02-065-3945 , 098-267-1726

 E-mail : sales@builtinwork.com   © All Rights Reserved

ผลงานออกแบบร้านกาแฟ "Rabika Coffee สาขา เซ็นทรัล เชียงราย" 

ออกแบบร้านกาแฟ Rabika Coffee สาขา เซ็นทรัล เชียงราย

-งานเฟอร์นิเจอร์        -งานป้ายชื่อร้านไฟ LED  

-งานเดินไฟฟ้าภายใน   - งานระบบน้ำประปา น้ำทิ้ง