top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "บ้านรักษ์ยา" 

ร้านขายยา บ้านรักษ์ยา @ จ.สมุทรปราการ

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน         -ป้ายกล่องไฟร้าน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน  -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page