top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "บ้านยาเสาวลักษณ์" 

ร้านขายยา บ้านยาเสาวลักษณ์@ จ.ราชบุรี

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ

-งานเดินไฟฟ้าภายใน   -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page