top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "กล่องยาพีรมล" 

ร้านขายยา กล่องยาพีรมล @ กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน  -งานม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย

-งานเดินไฟฟ้าภายใน   -งานป้ายกล่องไฟ               


         

bottom of page