top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "ล้านยา" 

ร้านขายยา ล้านยา @ จ.ลพบุรี

-งานเฟอร์นิเจอร์    -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

-งานเดินไฟฟ้าภายใน   -ม่านม้วนบัง zone ยาอันตราย


         

bottom of page