top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "MedLifePlus" 

ร้านขายยา MedLifePlus @ ห้าง The Sense ปิ่นเกล้า กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์  -งานตกแต่งกราฟิกภายใน   -งานป้ายกล่องไฟร้าน  -งานเดินไฟฟ้าภายใน
-งานฝ้าเพดาน  -งานกั้นห้อง stock  -งานปูพื้น            

bottom of page