top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "PT Pharmart" 

ร้านขายยา PT Pharmart @ บางนา กทม.

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

              -งานเดินไฟฟ้าภายใน   -งานป้ายกล่องไฟ               


         

bottom of page