top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "รวมยา" 

ร้านขายยา รวมยา @ จ.นครปฐม

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน     -งานฝ้าเพดาน

-งานเดินไฟฟ้าภายใน   -งานป้ายกล่องไฟ           - งานกั้นประตูกระจกหน้าร้าน    


         

bottom of page