top of page

ผลงานออกแบบตกแต่งร้านขายยา "เฌอฟาร์มาซี" 

ร้านขายยา เฌอฟาร์มาซี @ จ.ระยอง

-งานเฟอร์นิเจอร์       -งานตกแต่งกราฟิกภายใน 

               -งานเดินไฟฟ้าภายใน   -งานป้ายกล่องไฟ               


         

bottom of page